ulubiienica

288 tekstów – auto­rem jest ulu­biieni­ca.

Pew­nie każdy tak miał, że w pew­nym mo­men­cie swo­jego życia
spot­kał osobę, która go kom­plet­nie zniszczyła...
zruj­no­wała je­go życie do reszty...
Ale z biegiem cza­su, pew­nie też poz­nał osobę,
która była jeszcze w sta­nie go naprawić...*

I właśnie dla­tego po­win­niśmy dzięko­wać Bo­gu
za ludzi, których przed na­mi sta­wia. * 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 grudnia 2014, 21:28

Zas­ta­nawiałeś się kiedyś nad tym ile miałeś marzeń...
W do­dat­ku tych z przy­pad­ko­wymi ludźmi...
z który­mi roz­ma­wiałeś może tyl­ko kil­ka chwil? ....
A mi­mo to zdążyłeś już z ni­mi o czymś marzyć...
Śmiałeś się i przez ten śmiech mówiłeś im te marzenia...
To tyl­ko ta­ka mała rzecz, drobnostka...
ale po­maga nam żyć...


:)))) 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2014, 21:56

Jeśli jes­teś zły od początku nag­le nie sta­niesz się dobry
Ta złość wciąż gdzieś w To­bie siedzi...
Na to już nie ma lekarstwa
Z tym się rodzisz i umierasz. * 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 września 2013, 00:48

Miłość może być naszym naj­lep­szym le­kar­stwem. *

M.* 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 sierpnia 2013, 22:07

Miłość po­win­na właśnie ta­ka być...
aby koszto­wać jej raz na ja­kiś czas...
Bo jedząc ciągle to samo...
kiedyś w końcu stra­ci swój smak. *
****** *** ****** 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 czerwca 2013, 00:56

Ludzie pot­ra­fią rozczarować...
A naj­gor­sze jest to, gdy mówi­li, że nig­dy te­go nie zro­bią... * 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 maja 2013, 00:33

Mam tyl­ko jedną parę oczu...
Pra­we oko widzi wszys­tko tak sa­mo jak widzą in­ni,
a le­we widzi tak, jak widzi mo­je serce. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 9 maja 2013, 23:39

Jeśli coś nie ma sen­su to nie war­to się tym przej­mo­wać.
Trze­ba od­na­leźć sens w czymś in­nym. * 

myśl
zebrała 14 fiszek • 3 maja 2013, 22:24

Miłość to smu­tek i szczęście
Z Miłością spot­kasz się wszędzie *
Miłość to uśmiech i łzy
A jed­nak Miłość to Ty*

Z Miłością jest jak z pogodą...
Raz świeci Słońce,a raz pa­da deszcz...
A jed­nak Miłość ma w sobie...
Pa­rasol na gorzki dzień... 

anegdota
zebrała 42 fiszki • 16 kwietnia 2013, 17:39

Miłość to walka.
Wal­czysz o nią każde­go dnia bez względu na wszystko! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 kwietnia 2013, 21:22

ulubiienica

Usłyszeć możesz dużo, A zrozumieć mało.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ulubiienica

Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 grudnia 2014, 13:19kati12 sko­men­to­wał tek­st Pewnie każdy tak miał, [...]

21 grudnia 2014, 18:30ulubiienica sko­men­to­wał tek­st Pewnie każdy tak miał, [...]

19 grudnia 2014, 23:28kati12 sko­men­to­wał tek­st Pewnie każdy tak miał, [...]

19 grudnia 2014, 21:28ulubiienica do­dał no­wy tek­st Pewnie każdy tak miał, [...]